Литература

1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание. Под ред. Симоновича С.В. – СПб.:Питер, 2005. – 640 с.
2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика. – М.: Academia, 2004. – 848 с.
3. Информатика для юристов и экономистов. Под ред. Симоновича С.В. – СПб.:Питер, 2001. – 688 с.
5. Информатика: Учебник / Под общ. ред. А.Н. Данчула. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 528 с.Comments